Congratuations Students.....

Academic Year:2016-17:

Class SE-CSE 

Rank Name of Student Marks obtained %
1 Gaikwad Komal Bajirao 68.00
2 Arahunshi Pooja Basavraj 67.63
3 Bagwan Mafaruk Faruk 65.75
4 Chavan Shruti Ravindra 65.50
5 Desai Salman Zakir 65.50

Class TE-CSE  

Rank Name of Student Marks obtained %
1 Bodake Dipalee Anil 68.75
2 Shelar Poorva Babaso 64.75
3 Chougale Pradnya Subhash 62.50
4 Shinde Supriya Anil 62.38
5 Sankpal Sourabh Shailendra 61.63

Class BE-CSE  

Rank Name of Student Marks obtained %
1 Burambale Dhanashree Balvant 70.38
2 Patil Karaishma Dilip 69.13
3 Mohite Nisha Bharat 68.63
4 Mohite MAdhuri Shamrao 68.25
5 Kavathekat Rohini Yashvant 67.38

 

 

 

 

Academic Year:2015-16:

Class SE-CSE  Average Result:86 %

Rank Name of Student Marks obtained %
1 BODAKE DIPALEE ANIL 74.87
2 SHELAR POORVA BABASO 71.00
3 SANKPAL SOURABH SHAILENDRA 70.5
4 BHUSHINGE AMRUTA ANNASO 70.12
5 PAWAR TRUPTI MUKUND 69.5

 

Class TE-CSE   Average Result:100 %

Rank Name of Student Marks obtained %
1 SARVALKAR AMIT KRISHNAT  (SANGITA ) 71.13
2 !MOHITE MADHURI SHAMRAO (SUDHA) 70.13
3 !GHATAGE RESHMA KESHAV (SUMAN) 69.38
4 !MOHITE NISHA BHARAT (SHOBHA ) 67.88
5 !BURAMBALE DHANASHRI BALAVANT (SUVARNA) 67.75

 

Class BE-CSE    Average Result: 88.7%

Rank Name of Student Marks obtained %
1 !PATIL SUSMITA KISHOR (VAISHALI) 78.67
2 !TAWADE DIVYANI ANIL (VANDANA) 77.73
3 MOHITE ANIKET RAVINDRA (SAVITA) 76.53
4 !PATIL SNEHA RAVINDRA (VIJAYMALA) 75.87
5 !PATIL MANISHA MAHADEV (SHANTA) 74.00